Registreren: hoe werkt het?

Per 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor personen die werken met explosieve stoffen en personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen.  

Registeren: hoe werkt het?

Voor wie geldt de registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen en personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen. Binnen deze twee werkvelden onderscheiden we in totaal 10 beroepen. In het Registratieschema worden deze beroepen aangeduid als competentieniveaus. Klik hier voor een beschrijving van de concrete beroepen waarvoor de registratieplicht geldt.

Welke voorwaarden gelden voor de registratie?

Per competentieniveau zijn deskundigheidseisen opgenomen in het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen (bijlage I tot en met X). Om in aanmerking te komen voor registratie moet u een bewijs overleggen, dat aantoont dat u aan de deskundigheidseisen voldoet. Daarnaast moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Verder geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.

Hoe toont u aan dat u aan de deskundigheidseisen voldoet?

Personen die geregistreerd willen worden moeten een examen afleggen. Stichting VOMES heeft de Stichting Examinering VOMES aangesteld als exameninstelling volgens het Registratieschema. Op www.vomes-examinering.nl staan de exameneisen per competentieniveau en vindt u meer informatie over de examens. Voor een aantal examens gelden entree-eisen, zoals bijvoorbeeld een ervaringseis.

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet gelden voor de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38 en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor het competentieniveau Basiskennis OOO hoeft u geen VOG te overleggen. Bekijk hier hoe u een VOG kunt aanvragen.

Hoe werkt de registratieprocedure?

Een registratieverzoek dient u in via https://www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/. Bij uw registratieverzoek moet u het bewijs van competentie (opleidingscertificaat opsporing of getuigschrift/certificaat van SZW) én uw VOG uploaden. Zodra u een verzoek tot (her)registratie bij VOMES heeft ingediend én daarbij heeft aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen voor (her)registratie én ook de initiële registratiekosten zijn voldaan, registreert VOMES u (of de persoon die u wilt laten registreren) binnen twee weken in het Register. De geregistreerde persoon ontvangt vervolgens binnen twee weken na opname in het Register een bewijs van (her)registratie (en een pasje). Tegen het besluit tot niet registreren of niet tijdig registreren kunt u bezwaar aantekenen bij het ministerie van SZW.

Wat kost een registratie?

Voor alle competentieniveaus geldt dat Stichting VOMES de kosten voor (her)registratie in rekening brengt bij de aanvrager. Dit is geregeld in document VOMES-010. Op basis daarvan zijn de kosten als volgt:

  • Initieel registratieverzoek: €177,00 per persoon (tarief 2024). De initiële registratiekosten worden in rekening gebracht direct na indiening van het registratieverzoek via het online loket. Stichting VOMES neemt het registratieverzoek pas in behandeling nadat de initiële registratiekosten zijn voldaan.
  • Een registratie is drie jaar geldig. Bij aanvang van het tweede en derde registratiejaar wordt een registratievergoeding van €88,50 (tarief 2024) in rekening gebracht.
  • Een registratie is drie jaar geldig. De procedure voor herregistratie is gelijk aan de initiële registratie en dat geldt ook voor de kosten daarvan. 
  • De tarieven zijn exclusief btw.

Toelichting op de jaarlijkse registratiekosten VOMES

Door de betaling van de jaarlijkse registratiekosten blijft u geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. De wettelijke verplichting volgens het Arbobesluit tot opname in dit register geldt sinds 1 januari 2021 voor personen die werken met explosieve stoffen en/of ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Opname in dit Register is voor u persoonlijk de erkenning dat u volgens de Arboregelgeving deze werkzaamheden beroepsmatig mag uitoefenen. Het ministerie van SZW heeft de Stichting VOMES aangewezen om dit deel van de Arboregelgeving voor haar uit te voeren. De organisatiestructuur van Stichting VOMES is daarop volledig ingericht. Binnen Stichting VOMES worden de eisen te stellen aan beroepsbeoefenaren en de ontwikkelingen in de sectoren nauwkeurig gevolgd. Nieuwe ontwikkelingen worden door de vakdeskundigen in de Expertraad en Deelnemersraad vertaald naar aanpassingen van de beroepseisen en doorwerking in de examinering. Jaarlijks wordt de begroting van de VOMES Registratiekamer van de Stichting VOMES vastgesteld na overleg met het ministerie en alle betrokken partijen. Betaling van de jaarlijkse registratiekosten is noodzakelijk om deze organisatiestructuur in de lucht te houden en op deze wijze de veiligheid van het werken in onze sectoren te borgen.

Bij invoering van de registratie gold overigens een overgangsregeling. Personen die al beschikten over een certificaat of getuigschrift op een competentieniveau, konden zich zonder opnieuw examen af te leggen, registreren voor de resterende geldigheidsduur van het certificaat of getuigschrift. Voor deze personen geldt dat er eenmalig sprake is van een kortere looptijd van de registratie. Er moet daardoor eerder dan 3 jaar een herregistratie worden aangevraagd met de bijbehorende kosten. Per saldo zijn deze personen voordeliger uit dan dat in 2020 eerder opnieuw examen had moeten worden afgelegd. Voor 2021 gold een coulanceregeling. Voor personen waarvoor in dat jaar het certificaat of getuigschrift verliep, gold dat voor herregistratie de helft van de registratiekosten in rekening werd gebracht.

Hoe lang is een registratie geldig?

Een registratie is 3 jaar geldig.

Ik ben al werkzaam in één van de werkvelden. Geldt er een overgangsregeling?

Er geldt een overgangsregeling. Personen die per 1 januari 2021 beschikten over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen worden geregistreerd voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Zij moeten dan hun competentiebewijs uploaden bij het registratieverzoek. Daarnaast moeten zij een VOG uploaden.

Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen sinds begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor theorie- en praktijkexamens.

Nadere informatie registratieplicht

Meer informatie over de Aanleiding en achtergrond invoering VOMES registratieplicht.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.