Voor wie geldt de registratieplicht?

Voor wie de registratieplicht geldt is bepaald in het Arbobesluit en verder uitgewerkt in de Arboregeling. 

Arbeid met explosieve stoffen mag alleen worden uitgevoerd door personen die zijn geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen. Deze verplichting geldt ook voor personen die arbeid verrichten ten behoeve van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

Voor medewerkers van politie en defensie zijn er overigens aparte (niet openbare) registers, namelijk het Register veilig werken defensiemedewerkers en het Register veilig werken met explosieve stoffen en vuurwerk politiemedewerkers. Deze vallen niet onder het beheer van Stichting VOMES.

De eisen zoals die per 1 januari 2021 gelden staan in artikel 4.8 en 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2019, nummer 471) en zijn uitgewerkt in artikel 4.16 van de Arboregeling

Hieronder is een verkorte en vereenvoudigde versie van de registratieplicht voor de civiele beroepen opgenomen. Het betreft de volgende beroepen:

Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (BS)

Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (BV)

Springmeester niveau 1 (SP1)

Springmeester niveau 2 (SP2)

Springmeester Industriële Reiniging (SPIR)

Springmeester Onder Water (SPOW)

Schietmeesters (gericht op opsporing van delfstoffen) (SC)

Assistent Deskundige OOO (AS)

Deskundige OOO (DS)

Senior Deskundige OOO (SD)


Opmerking bij BS, AS, DS en SD: in het Certificatieschema OOO zijn de taken en bevoegdheden die horen bij deze competentie verwoord.


Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (BS)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Basiskennis opsporing ontplofbare oorlogsresten geldt voor personen die uit hoofde van hun functie aanwezig zijn op locaties waar ontplofbare oorlogsresten worden opgespoord, die niet zelf actief ontplofbare oorlogsresten opsporen maar wel arbeid verrichten die verband houdt met opsporing, zoals kraanmachinisten en grondwerkers. Iemand die zelf geen arbeid verricht die verband houdt met opsporing of die de locatie betreedt onder begeleiding van tenminste een Assistent deskundige OOO, hoeft zich niet te registreren voor Basiskennis OOO.


Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (BV)

Iedereen die werkzaamheden verricht met explosieve stoffen, maar voor wie geen registratieplicht bestaat op onderstaande competentieniveaus, moet per 1 mei 2021 zijn geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen op het competentieniveau Basiskennis VOMES. Het gaat bijvoorbeeld om personen die in een geconditioneerde testomgeving explosieven testen en keuren en om begeleiders van honden die explosieve stoffen en vuurwerk detecteren.


Springmeester niveau 1 (SP1)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Springmeester 1 geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt ten behoeve van sloop van bouwwerken en objecten, waarvan het hoogste punt zich maximaal zes meter boven het omringende niveau bevindt en van afzonderlijke constructiedelen die geen onderdeel vormen van de dragende constructie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de sloop van woningen, kantoren, industriële installaties en andere constructies met meer dan twee wanden. De bouwwerken en objecten die door een Springmeester 1 worden gesloopt kunnen ‘met hun voeten’ in (grond) water staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor bruggen, maar ook voor andere typen bouwwerken en objecten. Daarvoor is geen registratie Springmeester onder water vereist.

Springmeester niveau 2 (SP2)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Springmeester 2 geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt ten behoeve van de sloop van bouwwerken en objecten en van afzonderlijke constructiedelen, die hoger zijn dan 6 meter.


Springmeester Industriële Reiniging (SPIR)

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt voor de reiniging van industriële media, zoals afvalverbrandingsketels.


Springmeester Onder Water (SPOW)

De registratieplicht geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt op of onder de waterspiegel van open wateren waarbij de springlading een schokgolf veroorzaakt die zich door het water voortplant. Het gaat hierbij om springwerken die meestal worden uitgevoerd in open wateren met als doel het opruimen van hindernissen, fragmenteren van gesteente in rotsbodems en het uitdiepen van vaargeulen en havens, door het verwijderen van rotsdrempels en klippen, het springen van geulen voor pijpleidingen of kabels, opruimen van hindernissen bij caissonfunderingen, bergen van scheepswrakken en het opruimen van hindernissen of bouwdelen uit metselwerk, beton, gewapend beton, staal of hout. De werkzaamheden van een Springmeester onder water vinden meestal meer dan 1 meter onder de wateroppervlakte plaats en worden vaak uitgevoerd met behulp van een duiker.


Schietmeesters (gericht op opsporing van delfstoffen) (SC)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Schietmeester geldt voor degene die explosieve stoffen gebruikt ten behoeve van geologische verkenning en opsporing of winning van delfstoffen, zoals olie en gas.


Assistent Deskundige OOO (AS)

Een registratie op competentieniveau Assistent deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten geldt als verplichting voor degene die iemand assisteert bij de opsporing van oorlogsresten. De Assistent deskundige mag deze werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer hij daarbij iemand assisteert die ten minste is geregistreerd als Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten. Er is één werkzaamheid die de Assistent deskundige zelfstandig mag uitvoeren en dat is non-realtime detectie. Onder non-realtime detectie wordt verstaan: detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen en op een later tijdstip worden geïnterpreteerd.


Deskundige OOO (DS)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten geldt voor degene die ontplofbare oorlogsresten opspoort, indien hij oorlogsresten benadert, identificeert of de situatie tijdelijk veilig stelt. De Deskundige mag deze werkzaamheden alleen samen met een andere deskundige uitvoeren die ten minste het competentieniveau Assistent deskundige heeft.


Senior Deskundige OOO (SD)

De verplichting te beschikken over een registratie op competentieniveau Senior Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten geldt voor degene die:

  • de werkzaamheden uitvoert van een Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten (zie hierboven);
  • ontplofbare oorlogsresten overdraagt aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie; of
  • toezicht uitoefent op de werkzaamheden van Assistent deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten en de Deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten op grond van het certificatieschema.

    De Senior Deskundige mag deze werkzaamheden alleen samen met een andere deskundige uitvoeren die ten minste het competentie niveau Assistent deskundige heeft.

    Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.