Certificatie Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten mag op grond van artikel 4.10 van het Arbobesluit alleen plaatsvinden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. 

Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats op basis van het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Het WSCS-OCE is opgenomen als bijlage XII van de Arboregeling. Het WSCS-OCE bevat de eisen voor de gecertificeerde bedrijven. Daarnaast is er een Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht. Dit zogenoemde WDA&T-OCE bevat de eisen die gelden voor de certificatie-instelling. De documenten treft u aan onder Documenten.

Het WSCS-OCE maakt onderscheid in de volgende twee deelgebieden:

  • deelgebied A: opsporing;
  • deelgebied B: civieltechnische ondersteuning.

Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide deelgebieden laten certificeren. Neem voor meer informatie contact op met de certificatie-instelling. Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door een certificatie-instelling, die daarvoor aangewezen is door de Minister van SZW. Momenteel is alleen TÜV Nederland aangewezen.

Belanghebbenden kunnen bij onduidelijkheden in de normtekst van het WSCS-OCE aan het CCvD-OCE verzoeken om een interpretatie vast te stellen. Indien er behoefte is aan nadere interpretatie op het schema, neem dan contact op met de certificatiekamer van VOMES. 

Onder Documenten vindt u de actuele versie van het interpretatiedocument.

Per 1 januari 2021 wordt het WSCS-OCE vervangen door het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Via deze website houden wij u op de hoogte van de invoering van deze wijziging en de overgangsregeling. Lees hier meer over het Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE in procedure.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.