FAQ

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.  Onderverdeeld in vragen over RegistratieCertificatie en Examinering VOMES. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Registratie

Mijn gemeente verstrekt alleen een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) als ik een formulier inlever met daarop een handtekening namens de aanvragende organisatie (VOMES). Hoe kom ik daaraan?

Op https://www.vomes.nl/site/medi...staat een vooringevuld VoG-aanvraagformulier dat u kunt gebruiken.

De overgangsregeling is voor mij van toepassing. Moet ik dan ook registratiekosten betalen?

Aan een registratieverzoek zijn kosten verbonden. Zie voor meer info www.vomes.nl/registratie/registreren-hoe-werkt-het/

onder kosten. De registratiekosten gelden ook ingeval een registratieverzoek wordt gedaan door een persoon die beschikt over een certificaat of getuigschrift dat onder de overgangsregeling valt.

Ik ben springmeester of schietmeester en heb nu geen geldig getuigschrift of certificaat van het ministerie van SZW of heb twijfel over het bewijsmateriaal voor registratie als springmeester of schietmeester. Hoe kan ik een registratie aanvragen?

Personen die al beschikken over een geldig getuigschrift of certificaat in hun vakgebied, kunnen in de meeste gevallen geregistreerd worden voor de resterende looptijd van hun competentiebewijs. Personen die geen geldig certificaat of getuigschrift hebben, of een certificaat of getuigschrift hebben waarvan de geldigheid binnenkort verloopt, kunnen vanaf begin 2021 bij de Stichting Examinering VOMES een examen afleggen. Dat geldt voor theorie- en praktijkexamens.
Heeft u nog vragen hierover, neem dan contact met ons op via 0345-471 398.

Ik werk op opsporingslocaties namens de opdrachtgever, maar verricht geen opsporingswerkzaamheden naar Ontplofbare Oorlogsresten. Moet ik mij dan registreren voor Basiskennis OOO?

Indien u arbeid verricht die verband houdt met de opsporing moet u zich op basis van eisen in de Arbowetgeving registreren. Bijvoorbeeld kraanmachinisten en grondwerkers die assisteren bij de opsporing moeten zich registreren voor Basiskennis OOO. Voor bijvoorbeeld archeologen en toezichthouders die geen arbeid verrichten die verband houdt met de opsporing is deze eis niet van toepassing.

Realiseert u zich dat het gecertificeerde opsporingsbedrijf het toegangsbeleid ter plaatse bepaalt. Het opsporingsbedrijf kan, om te voldoen aan certificatievoorschriften in het CS-OOO, van u eisen dat u beschikt over het competentieniveau Basiskennis OOO, ook als u geen arbeid verricht die verband houdt met opsporing.

Certificatie

Heb ik als toezichthouder toegang tot een gebied waar een certificaathouder ontplofbare oorlogsresten opspoort?

Het gecertificeerde opsporingsbedrijf bepaalt of u al dan niet toegang heeft tot het gebied. Als u geen registratie voor  Basiskennis OOO heeft, dan moet u sowieso begeleid worden door tenminste een Assistent deskundige OOO.

In Hoofdstuk 7 van het CS-OOO is een overgangsregeling opgenomen. Wanneer gelden de eisen van het nieuwe CS-OOO nu precies voor een bedrijf dat voorheen gecertificeerd was op basis van het WSCS-OCE?

Op bedrijfsniveau en binnen projecten moet vanaf 1 januari 2021 voldaan worden aan de nieuwe eisen. Tijdens de eerstvolgende audit van TUV wordt geaudit op het nieuwe CS-OOO. Wanneer mocht blijken dat een certificaathouder gedurende de resterende looptijd van het WSCS-OCE-certificaat niet voldoet aan de eisen van het nieuwe certificatieschema, dan treedt het sanctiebeleid conform hoofdstuk 5 in werking.

Aan welke deskundigheid moet de certificaathouder voldoen als het gaat om de ontheffing op de Wet wapens en munitie?

In het CS-OOO is in paragraaf 2.1.7. de volgende eis opgenomen: “De certificaathouder die is gecertificeerd voor deelgebied A dient te beschikken over een ontheffing krachtens artikel 4 van de Wet wapens en munitie. Er dient te worden voldaan aan de in de ontheffing opgenomen eisen.”

Een certificaathouder dient een ontheffing aan te vragen. Aan deze ontheffing worden voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is dat een verlof per persoon moet worden verleend door de korpschef van de betreffende regio – het verlof is landelijk geldig. De persoon is de zogenaamde beheerder die met naam genoemd moeten worden in de ontheffing. Deze persoon dient een Senior Deskundige te zijn, met een registratie in VOMES register. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toets van bekwaamheid door het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de afgifte ontheffing aan de certificaathouder. Het doel van deze eis in het CS-OOO is te borgen dat bij een controle helder is wie er verantwoordelijk is en bekwaam.

Voor welke personen is een registratie Basiskennis OOO vereist en welke personen mogen onder verantwoordelijkheid van minimaal een Assistent OOO-deskundige het projectgebied betreden?

Het gaat hier om de volgende eis in paragraaf 3.1.1 (Deskundigheidseisen personeel) onder punt 7 van het CS-OOO:

“De overige personen die aanwezig zijn binnen de projectlocatie dienen te beschikken over het competentieniveau Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten te zijn. Dat geldt niet voor overige personen zonder taak in het opsporen van ontplofbare oorlogsresten die de projectlocatie betreden onder begeleiding van ten minste een Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.”


Er blijkt in de praktijk verschil van inzicht te bestaan over wanneer de deskundigheid Basiskennis OOO met registratie vereist is en wanneer personen onder verantwoordelijkheid van minimaal een assistent Deskundige OOO op de projectlocatie (het werkterrein van de aannemer of surveyschip tijdens OOO onderzoek) aanwezig mogen zijn.


Geen geldige registratie vereist

In de volgende gevallen (lijst is niet uitputtend) mogen personen met onderstaande ondersteunende taken de projectlocatie betreden zonder (registratie) Basis OOO:

 • Uitzetten piketten
 • Verplaatsen meetapparatuur/besturen surveyboot
 • Brandstof leveren of repareren kraan
 • Verkeersmaatregelen
 • Scheepvaartbegeleiding
 • Vlakken opsporingsgebied of verwijderen toplaag
 • Groen verwijderen
 • Zetten kernboringen
 • Boren voor milieukundig/archeologisch onderzoek
 • Aanleggen proefsleuven archeologisch onderzoek

Dit geldt ook in de volgende gevallen indien de werkzaamheden uitsluitend plaatsvinden in een op basis van een Proces-Verbaal van Oplevering of RI&E op OO vrij gegeven/onverdachte laag:

 • Vlakken opsporingsgebied of verwijderen toplaag
 • Groen verwijderen
 • Zetten kernboringen
 • Boren voor milieukundig/archeologisch onderzoek
 • Aanleggen proefsleuven archeologisch onderzoek

In alle gevallen geldt dat betreding wel onder verantwoordelijkheid van minimaal een Assistent Deskundige OOO moet plaatsvinden inden de betreffende personen niet beschikken over een registratie.

Wel geldige registratie vereist

Voor personen die wel een taak hebben in het opsporingsproces zoals beschreven in de CS-OOO dienen wel over een geldige VOMES registratie te beschikken. Voor de eisen voor (assistent/senior) deskundigen OOO wordt verwezen naar paragraaf 3.1.1 in het CS-OOO.

De deskundigheid Basiskennis OOO is daarbij minimaal (lijst is niet uitputtend) verplicht voor:

 • Machinisten die cyclisch ontgraven tijdens het opsporingsproces
 • Sondeermeesters

Examinering VOMES

Waarom geeft de Stichting Examinering VOMES geen certificaat en pasje af bij de examinering van de OOO competentieniveaus?

Stichting Examinering VOMES kan zelf geen certificaten en pasjes afgeven, omdat de formele grondslag daarvoor ontbreekt. Stichting Examinering VOMES geeft een   'Verklaring positief examenresultaat' af, zoals bedoeld in artikel 3.2 van het Registratieschema. Aan de verklaring zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Dat is pas het geval bij registratie door de Stichting VOMES. De 'Verklaring positief resultaat' moet worden overgelegd bij het registratieverzoek. 

Het komt voor dat personen examen afleggen (met name voor Basiskennis OOO en Basiskennis VOMES), maar geen registratieverzoek indienen bij de Stichting VOMES. Deze personen verrichten dan geen werkzaamheden die vallen onder de registratieverplichting in het Arbobesluit. Voor deze situaties is er behoefte aan een zelfstandig leesbare en officiële verklaring dat met goed gevolg een examen is afgelegd. Uit de verklaringen die zijn afgegeven vóór 23 juni 2021 bleek dat onvoldoende duidelijk. Daarom is besloten om de titel, inhoud en het format van de verklaring te wijzigen. Bekijk de gewijzigde Verklaring positief examenresultaat

Kandidaten die beschikken over een verklaring gedateerd vóór 23 juni 2021 kunnen via info@vomes-examinering.nl verzoeken om een nieuwe versie van de verklaring volgens het gewijzigde format.

Wat is de geldigheidsduur van de Verklaring positief examenresultaat?

Op 'Verklaringen positief examenresultaat' die vóór 23 juni 2021 zijn afgegeven stond een geldigheidsduur vermeld van 6 maanden. Deze geldigheidsduur is opgenomen op verzoek van de Stichting VOMES. Hiermee wordt verduidelijkt dat bij herregistratie opnieuw een examen moet worden afgelegd. Dat is geregeld in artikel 3.3 van het Registratieschema. Bij het instellen van deze geldigheidsduur is overwogen dat een termijn van 6 maanden ruim voldoende is om het registratieverzoek in te dienen bij de Stichting VOMES. Tevens sluit dit aan bij de geldigheidsduur van de VOG, die op grond van artikel 3.2 van het Registratieschema ook op 6 maanden is gesteld.

In overleg met Stichting VOMES is vastgesteld dat de geldigheidsduur van de 'Verklaring positief examenresultaat' momenteel niet is geregeld in het Registratieschema. Daarom is besloten om de geldigheidsduur te schrappen. Het ministerie van SZW zal worden verzocht om in een eerstkomende wijziging van het Registratieschema de geldigheidsduur alsnog te regelen.

Kandidaten die beschikken over een verklaring gedateerd vóór 23 juni 2021 kunnen via info@vomes-examinering.nl verzoeken om een nieuwe versie van de verklaring volgens het gewijzigde format en zonder geldigheidsduur.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.