Over VOMES

Stichting VOMES verzorgt een registratiesysteem voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen en is schemabeheerder voor certificatieschema’s in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en houdt toezicht op de Stichting Examinering VOMES. Het bestuur stelt het Certificatieschema en het Registratieschema vast. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: D.W. (Dick) Eerland (onafhankelijk voorzitter), H.H.M. (Henk) van der Linden (penningmeester / secretaris), H. (Huibert) van Driel (bestuurslid), M. (Martin) Hoenderkamp (bestuurslid) en B. (Bernard) Vercouteren van den Berge (bestuurslid).

Certificatiekamer

De Certificatiekamer verzorgt het schemabeheer van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Dat vindt plaats in het Centraal College van Deskundigen (CCvD-OCE). Het CCvD-OCE adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur inzake de inhoud, interpretatie en de uniforme toepassing van het Certificatieschema, de uitvoering van de activiteiten van de certificatie-instelling en bewaakt de kwaliteit van het certificatieschema. Stichting VOMES is schemabeheerder voor een certificatieschema en is in dat kader lid van de Vereniging van Schemabeheerders. Het schemabeheer vindt plaats volgens de NTA 8813.

Registratiekamer

De Registratiekamer is ingesteld voor de registratie van personen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen. De Registratiekamer bestaat uit een deelnemersraad en een expertraad. In de deelnemersraad zijn de verschillende werkvelden vertegenwoordigd van personen die geregistreerd worden. In de expertraad worden de eisen aan de verschillende beroepsgroepen vastgesteld. De expertraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de inhoud en interpretatie van het registratieschema en bewaakt de kwaliteit daarvan. Het Registratieschema wordt uiteindelijk vastgesteld door de minister van SZW en gepubliceerd in de Staatscourant.

Stichting Examinering VOMES

De Stichting Examinering VOMES verzorgt de examinering voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen. Deze stichting staat onder toezicht van Stichting VOMES en heeft een eigen bestuur en een examencommissie. Het bestuur van Stichting Examinering VOMES is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het afnemen van examens. De Adviesraad Bedrijven adviseert het bestuur.
De examencommissie is ingesteld om de examinering te organiseren. Zij stelt de examenvragen op en beheert de itembank met examenvragen. De Adviesraad Opleiders adviseert de examencommissie en de Werkgroepen examinering.

Organisatiestructuur VOMES

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.