Over VOMES

Stichting VOMES verzorgt een registratiesysteem voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen en is schemabeheerder voor certificatieschema’s in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en houdt toezicht op de Stichting Examinering VOMES. Het bestuur stelt het Certificatieschema en het Registratieschema vast. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: H. (Huibert) van Driel (onafhankelijk voorzitter), C.E.M. (Kees) van Dongen (secretaris),  B. (Bernard) Vercouteren van den Berge (penningmeester) en M. (Martin) Hoenderkamp (bestuurslid).

Certificatiekamer

De Certificatiekamer verzorgt het schemabeheer van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO, wettelijk verplicht) en het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO, privaat). Dat vindt plaats in het Centraal College van Deskundigen Ontplofbare Oorlogsresten (CCvD-OO). Het CCvD-OO adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur inzake de inhoud, interpretatie en de uniforme toepassing van de certificatieschema's, de uitvoering van de activiteiten van de certificatie-instelling en bewaakt de kwaliteit van de certificatieschema's. Stichting VOMES is schemabeheerder voor de certificatieschema's en is in dat kader lid van de Vereniging van Schemabeheerders. Het schemabeheer vindt plaats volgens de NTA 8813.

Registratiekamer

De Registratiekamer is ingesteld voor de registratie van personen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen. De Registratiekamer bestaat uit een deelnemersraad en een expertraad. In de deelnemersraad zijn de verschillende werkvelden vertegenwoordigd van personen die geregistreerd worden. De expertraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over de inhoud en interpretatie van het registratieschema en bewaakt de kwaliteit daarvan. Het Registratieschema wordt vastgesteld door de staatssecretaris van SZW en gepubliceerd in de Staatscourant. Het bestuur moet verder zorgdragen voor de instelling en instandhouding van een exameninstelling voor het afnemen van examens op grond van het Registratieschema. Daarvoor is de Stichting Examinering VOMES opgericht.

De Stichting Examinering VOMES verzorgt de examinering voor beroepsgroepen die werken met explosieve stoffen of ontplofbare oorlogsresten opsporen. Deze stichting staat onder toezicht van Stichting VOMES en heeft een eigen bestuur en een examencommissie. Het bestuur van Stichting Examinering VOMES is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het afnemen van examens. De examencommissie is ingesteld om de examinering te organiseren. Zij stelt de examenvragen op en beheert de itembank met examenvragen. Verder worden adviesraden ingesteld. Zie voor meer informatie www.vomes-examinering.nl.

Organisatiestructuur VOMES

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.