Certificatie Vooronderzoek en Risicoanalyse OO

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich in de loop van 2021 certificeren volgens het private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

De laatste hand wordt inmiddels gelegd aan het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO). Dit nieuwe certificatieschema zal gelijktijdig met het wettelijke verplichte Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten in werking treden. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2021.

De aanleiding van de ontwikkeling van dit certificatieschema is het besluit van het ministerie van SZW om de eisen voor het Vooronderzoek uit het WSCS-OCE te schrappen. Het CCvD-OO heeft uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het Vooronderzoek OO en de Risicoanalyse OO.

Organisaties gaan zich certificeren
Inmiddels hebben zich 10 organisaties gemeld bij Stichting VOMES die bereid zijn om zich te laten certificeren voor dit private certificatieschema. Allen zijn bereid om dit voor beide deelgebieden te doen: zowel het vooronderzoek als voor de risicoanalyse. Deze organisaties treft u hier aan. Uiteraard kunnen andere geïnteresseerden zich eveneens melden bij het VOMES secretariaat, via info@vomes.nl.

In het voorjaar 2021 wordt het hoofddocument vrijgegeven voor certificatie alsmede de bijlagen 1 en 2 (afbakening verdacht gebied en de te gebruiken bronnen). Deze bijlagen worden nog ter consultatie voorgelegd.

Waarom is deze ontwikkeling belangrijk?

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is de ontwikkeling naar een nieuw CS-VROO van groot belang. De eisen aan het vooronderzoek, zoals deze in het WSCS-OCE van 2016 stonden, zijn per 1 januari 2021 komen te vervallen. Het werkveld heeft de handen ineengeslagen omdat men het van belang vindt dat opsporing van ontplofbare oorlogsresten niet kan plaatsvinden zonder een zeer degelijk en grondig vooronderzoek. Daarin is voorzien in het nieuwe private certificatieschema.
Daarnaast is de Risicoanalyse OO toegevoegd als set van eisen. Voor opdrachtgevers is ook van belang dat men een afweging kan maken afhankelijk van de functie van de locatie en welke maatregelen dan benodigd zijn om veiligheid te borgen. 

Professionele organisaties hebben zich bereid verklaard te voldoen aan deze eisen. De geaccrediteerde instantie TÜV Nederland, met veel ervaring in dit werkveld, ziet er op toe dat de organisaties daadwerkelijk doen wat in het CS-VROO wordt geëist. In dit persbericht is een en ander ook nader geduid.

Wat is er al gebeurd?

VOMES vindt het belangrijk dat het schema inhoudelijk goed is, maar zeker ook zorgvuldig is opgesteld. In de achterliggende tijd zijn de voorbereidingen in volle gang gezet. De ontwerpversie van het certificatieschema uit 2017 is medio 2020 door een breed samengestelde Overleggroep geëvalueerd. Het werkveld is vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren tot 21 augustus 2020. Deze consultatieperiode heeft 315 zienswijzen opgeleverd! Het CCvD heeft inmiddels deze commentaren besproken en deze worden verwerkt in de nieuwste versie van het CS-VROO. Documentatie ter zake wordt op www.vomes.nl gepubliceerd.


Terugblik
Het eerste ontwerp van dit certificatieschema is voor consultatie vrijgegeven in september 2016. In de consultatieronde zijn 99 zienswijzen / opmerkingen geplaatst. Hier heeft het CCvD-OCE zorgvuldig naar gekeken. De resultaten van de consultatieperiode zijn verwerkt in de versie oktober 2017 van het certificatieschema. Het CCvD-OCE heeft besloten om het nieuwe certificatieschema pas definitief vast te stellen bij de invoering van het Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Het wijzigingsvoorstel van 17 juni 2020 is opgesteld door een breed samengestelde Overleggroep van opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkveld.


Ontwikkeling van het ontwerpschema:

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.