Certificatie Vooronderzoek en Risicoanalyse OO

Voor Vooronderzoek en Risicoanalyse kunnen bedrijven zich laten certificeren volgens het private Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten.

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO-01) is vastgesteld door het CCvD-OO, goedgekeurd door het VOMES bestuur en gepubliceerd op deze website. 

Aanleiding

De aanleiding voor de ontwikkeling van dit certificatieschema is het besluit van het ministerie van SZW om de eisen voor het Vooronderzoek uit het WSCS-OCE te schrappen. Het CCvD-OO heeft uitgesproken het onverminderd van belang te vinden dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin de eisen voor het Vooronderzoek OO en de Risicoanalyse OO.

Breed draagvlak

De ontwikkeling van het CS-VROO-01 is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking tussen Sivoon, Platform Blindgangers, VEO en Vereniging van Waterbouwers, daarbij ondersteund door Stichting VOMES. Deze partijen hebben uitgesproken om ook de vervolgacties, zoals de verdere uitwerking van inhoudelijke richtlijnen voor vooronderzoek en risicoanalyse, te willen beleggen binnen het schemabeheer van Stichting VOMES.

14 bedrijven gecertificeerd en er volgen er meer

In het voorjaar van 2021 zijn de eerste tien bedrijven aan de slag gegaan met de voorbereiding op certificatie volgens het CS-VROO-01. Deze bedrijven zijn per 8 juli 2021 gecertificeerd door TüV Nord Nederland. Inmiddels zijn er 14 bedrijven gecertificeerd en die treft u aan in het certificaatregister CS-VROO. Lees ook het nieuwsbericht over de feestelijke bijeenkomst van 8 juli 2021, waarin de eerste tien certificaten zijn uitgereikt.

In deze periode melden we het ook als bedrijven concreet aan de slag zijn met certificatie volgens het CS-VROO. Voorwaarde is dat het bedrijf een certificatieovereenkomst heeft gesloten met TüV Nord Nederland en er concrete voortgang is in de certificatieprocedure. De volgende bedrijven zijn aan de slag:

  • Antea Nederland BV
  • Xplosure

Is uw bedrijf ook concreet aan de slag met certificatie? Stuur dan een mail aan info@vomes.nl. Dan kunnen wij uw bedrijf hier ook vermelden. 

Waarom is het private certificatieschema belangrijk?

Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is de ontwikkeling van het CS-VROO-01 van groot belang. De eisen aan het vooronderzoek, zoals deze in het WSCS-OCE stonden, zijn met de komst van het CS-OOO per 1 januari 2021 komen te vervallen. Het werkveld heeft de handen ineengeslagen omdat men vindt dat opsporing van ontplofbare oorlogsresten niet kan plaatsvinden zonder een degelijk en grondig vooronderzoek. Daarin is voorzien in het nieuwe private certificatieschema.

Daarnaast is de risicoanalyse OO toegevoegd als set van eisen. Voor opdrachtgevers is van belang dat men een afweging kan maken afhankelijk van de functie van de locatie en welke maatregelen dan benodigd zijn om veiligheid te borgen.

Professionele organisaties onderschrijven het belang van een gedegen vooronderzoek en risicoanalyse en laten zich certificeren volgens het CS-VROO. Certificatie-instelling TÜV Nord Nederland, met veel ervaring in dit werkveld, ziet er op toe dat de organisaties daadwerkelijk doen wat in het CS-VROO wordt geëist. In dit persbericht is een en ander ook nader geduid.


Document “Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdachte gebied”

In het CS-VROO-01 wordt verwezen naar het document “Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening verdacht gebied” (CS-VROO-02). Dit document is als ontwerp gepubliceerd, gelijktijdig met de publicatie van het certificatieschema. Momenteel wordt dit document geëvalueerd. In dat kader vindt een cross-check plaats met de door Sivoon ontwikkelde “Richtlijn voor het opstellen van een RI&E ontplofbare oorlogsresten”. De Sivoon Richtlijn worden geïntegreerd in het CS-VROO-02. Deze integratie is in samenwerking tussen Sivoon, Platform Blindgangers, VEO en Vereniging van Waterbouwers voortvarend opgepakt en een consultatieversie zal in het najaar van 2021 worden gepubliceerd.

Bij de uitvoering van het vooronderzoek en de risicoanalyse wordt het CS-VROO-02 als richtlijn toegepast, waarvan gemotiveerd mag worden afgeweken. De nadere bepalingen stellen derhalve geen eisen aan de certificaathouder, maar bevatten informatie over de inhoudelijke uitvoering van het onderzoek door de certificaathouder. De certificatie-instelling toetst of de bijlagen juist zijn toegepast (dus als richtlijn en of afwijkingen voldoen aan de afwijkingsbepalingen in het certificatieschema en gemotiveerd zijn).

Terugblik op de procedure

Aan de publicatie van het CS-VROO is een zorgvuldig voorbereidingsproces voorafgegaan. De ontwerpversie van het certificatieschema dateert uit 2016 en in een consultatieronde in het werkveld zijn veel reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in de ontwerpversie van oktober 2017. Deze versie is medio 2020 door een breed samengestelde overleggroep geëvalueerd. Het werkveld is vervolgens in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Deze consultatieperiode heeft 315 zienswijzen opgeleverd! Op verzoek van het CCvD-OO zijn deze commentaren besproken in de overleggroep. De voorstellen van de overleggroep zijn vervolgens besproken en vastgesteld in het CCvD-OO. Wat er is gebeurd met de 315 reacties kunt u vinden in de Commentaartabel CS-VROO

Ontwikkeling van het ontwerpschema:

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.