Registratiekosten VOMES

Hieronder volgt een korte toelichting op de kosten die VOMES in rekening brengt voor registratie. 

Toelichting op de registratiekosten VOMES

Door de betaling van de jaarlijkse registratiekosten blijft u geregistreerd in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. De wettelijke verplichting volgens het Arbobesluit tot opname in dit register geldt sinds 1 januari 2021 voor personen die werken met explosieve stoffen en/of ontplofbare oorlogsresten opsporen.

Opname in dit Register is voor u persoonlijk de erkenning dat u volgens de arboregelgeving deze werkzaamheden beroepsmatig mag uitoefenen. Het ministerie van SZW heeft de Stichting VOMES aangewezen om dit deel van de Arboregelgeving voor haar uit te voeren. De organisatiestructuur van Stichting VOMES is daarop volledig ingericht. Binnen Stichting VOMES worden de eisen te stellen aan beroepsbeoefenaren en de ontwikkelingen in de sectoren nauwkeurig gevolgd. Nieuwe ontwikkelingen worden door de vakdeskundigen in de Expertraad en Deelnemersraad vertaald naar aanpassingen van de beroepseisen en doorwerking in de examinering. Jaarlijks wordt de begroting van de VOMES Registratiekamer van de Stichting VOMES vastgesteld na overleg met het ministerie en alle betrokken partijen. Betaling van de jaarlijkse registratiekosten is noodzakelijk om deze organisatiestructuur in de lucht te houden en op deze wijze de veiligheid van het werken in onze sectoren te borgen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.