Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE in procedure

Er wordt door het ministerie van SZW en VOMES hard gewerkt aan het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten. Het CS-OOO zal het WSCS-OCE vervangen en treedt naar verwachting op 1 oktober a.s. in werking.

Naar aanleiding van de stelselwijziging certificatie in het Arbobesluit van het Ministerie van SZW ("van Beoordelen naar Accrediteren") wordt het WSCS-OCE momenteel omgezet naar een certificatieschema onder accreditatie. Deze wijzigingsversie zal ook en aantal inhoudelijke wijzigingen omvatten, waaronder het vervallen van de eisen Vooronderzoek in het WSCS-OCE en de invoering van de term Ontplofbare oorlogsresten. Dat laatste is het gevolg van de wijziging van het Arbobesluit waarin de term Conventionele Explosieven wordt vervangen door de term Ontplofbare Oorlogsresten.

Het eerste ontwerp van de wijzigingsversie is in juni 2018 aan het Ministerie van SZW en de Raad voor Accreditatie gezonden. Vervolgens heeft een juridische toetsing door SZW plaatsgevonden en is een Nota van Toelichting geschreven. In november 2019 is een conceptversie voor inspraak aan de certificaathouders voorgelegd. De inspraakreacties zijn besproken in het CCvD-OOO en verwerkt in het Ontwerp certificatieschema. De integrale commentaartabel met reactie op de inspraakreacties is hier bijgevoegd.

De eindversie ligt nu voor bij de Raad voor Accreditatie. Om de organisaties in het werkveld alvast de gelegenheid te geven zich voor te bereiden kan deze eindversie hieronder worden geraadpleegd. De tekst is onder voorbehoud van “de laatste punten op de i”. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Integrale commentaartabel met reactie op inspraakreacties 30 juni 2020

Wijzigingsversie Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten, versie RvA, 25 juni 2020

Ontwerp wijzigingsversie Certificatieschema versie juni 2018

Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2014 (afgerond)

Door het CCvD-OCE is een wijzigingsversie van het WSCS-OCE voorbereid. Het concept wijzigingsvoorstel is in januari 2014 door het CCvD-OCE vastgesteld en door het bestuur goedgekeurd. In samenspraak met het ministerie is inmiddels een nieuw Wijzigingsvoorstel ingediend op 11 maart 2015. Wederom opgesteld door het CCvD-OCE en goedgekeurd door het bestuur. Het wijzigingsvoorstel heeft geresulteerd in een nieuwe WSCS-OCE. Deze is van kracht sinds 5 juli 2016 en vindt u op de pagina Documenten

Hieronder is een overzicht opgenomen van de documenten inzake het wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2014 en het nieuwe voorstel 2015. Aan deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingsversie WSCS-OCE 2014, wijzigingen gemarkeerd

Wijzigingsversie WSCS-OCE 2014, wijzigingen geaccepteerd
Toelichting op de wijzigingsversie WSCS-OCE 2014

Aanbiedingsbrief aan Ministerie SZW van wijzigingsversie WSCS-OCE 2014

Ontvangstbevestiging SZW op wijzigingsversie WSCS-OCE 2014
Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2015, wijzigingen gemarkeerd
Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE 2015. wijzigingen geaccepteerd
Aanbiedingsbrief aan ministerie SZW d.d. 11 maart 2015

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.